Marratxi 2 & 3 Bauabschnitt 2018- März 2019

          Marratxi  Mallorca dritter Bauabschnitt  Beginn am 6. März 2019 mit den

          abbruch des alten Bauteils. 

Marratxi Baubeginn 6 März 2019
Marratxi Baubeginn 6 März 2019
Marratxi Baubeginn 6 März 2019
Marratxi Baubeginn 6 März 2019
Marratxi Baubeginn 6 März 2019
Marratxi Baubeginn 6 März 2019
Marratxi Baubeginn 6 März 2019
Marratxi Baubeginn 6 März 2019